Kollégium házirendje

KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

 

Készítette: kollégiumi igazgató  Hatályba lépés időpontja:    2013. december 08.

Házirend

Bevezető rendelkezések

I. Fejezet

1. A kollégiumban történő elhelyezés szabályai

2. Általános szabályok

3. A kollégium belső rendje

Napirend

II. Fejezet

1. Szobák, közös helyiségek használata

2. Közös használatú helyiségek

a. A könyvtár használata

b. Az informatikai eszközök használata

c. Az edzőterem használata

3. A vendégekről

4. A portán és a nevelői szobában található tárgyak felvételére vonatkozó szabályok

5. A kollégium élete

a. Betegellátás

b. Megérkezés, hazautazás és kimenő

6. Tanulói jogok

7. Tanulói kötelezettségek

8. Jutalmazás, büntetés

9. Záró rendelkezés

Bevezető rendelkezések

A kollégium minden tagja köteles betartani a kulturált együttélés szabályait, és kötelestiszteletben tartani mások jogát a tanuláshoz, munkához és pihenéshez.

A kollégiumban folytatott tanulás, szakmai munka minden esetben elsőbbséget élvez a más célú tevékenységekkel szemben.

A kollégium valamennyi tagjával szemben elvárás, hogy arányosan vegye ki részét azokból a munkákból, amelyek a kollégium rendjének, a környezet rendezettségének fenntartása érdekében a kollégisták közösségére hárulnak.

A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi eljárást von maga után, rendkívüli esetben a kollégiumi tagság azonnali felfüggesztését, melyről a kollégium igazgatója dönt.

A kollégium területén a hatósági tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.

A kollégium minden lakója köteles a beköltözéskor tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatáson részt venni, ezt a jegyzőkönyvben aláírásával hitelesíteni.

 I. Fejezet

1. A kollégiumban történő elhelyezés szabályai

Amikor a tanuló az oktatási intézménybe jelentkezik, közli azt a szándékát is, hogy az iskola kollégiumában kér-e elhelyezést.

A kollégiumba az a tanuló nyerhet felvételt, aki

- a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium bármely tagintézményének beiratkozott nappali tagozatos tanulója,

- akinél a távollakás ezt indokolja,

- aki vállalja a kollégiumi követelmények teljesítését.

Ha valamelyik tanuló a házirendet súlyosan megsérti (pl. a kollégium engedély nélkül történő elhagyása, alkoholos állapot, vagy alkohol birtoklása, tudatmódosító szerek használata, vagy tudatmódosító szerek birtoklása, egyéb súlyos fegyelmi vétség) megszegi a kollégium házirendjét, a kollégium igazgatója azonnal felfüggesztheti a kollégiumi tagságát az eset kivizsgálásának lezárásáig.

2. Általános szabályok

2.1. A kollégiumi házirend szabályozási köre a kollégiumi életre (a kollégiumba történő beiratkozástól a jogszerű kiköltözésig), valamint a kollégium területén kívüli rendezvényekre terjed ki.

2.2. A kollégium kizárólag a vagyonmegőrzésre rendszeresített páncélszekrényben elhelyezett tárgyakért, értékekért vállal felelősséget.

2.3. A kollégiumban a tanulók elhelyezésére 3 emelet áll rendelkezésre:

– első és második emeleten a lányok,

– harmadik emeleten a fiúk szobái találhatók.

2.1. A kollégiumba való beköltözéskor átadjuk a tanulóknak és szüleiknek a házirendet elolvasásra. A csoportvezetők a beköltözés napján, vagy a házirend megváltozása esetén tanév közben azonnal ismertetik azt a kollégium összes tanulójával, akik jegyzőkönyvben aláírásukkal nyilatkoznak arról, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vették.

2.2. A házirend előírásai kötelező érvényűek a beköltözött tanulók összességére.

2.3. A nevelőtanárok kapcsolatot tartanak fenn a csoportjukba tartozó tanulók tanáraival, szüleivel (gondviselőivel) és az intézményben velük kapcsolatba kerülő hivatalos személyekkel.

2.4. Területi (országos) rendezvény esetén a kollégiumban elszállásolt (más iskolákból érkező) tanulók elhelyezésének biztosítása érdekében a kollégium tanulói lehetőség szerint hazautazhatnak.

2.5. Területi (országos) rendezvény esetén a kollégiumban elszállásolt tanulókra is érvényesek a házirend szabályai.

2.6. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

3. A kollégium belső rendje

3.1. A kollégiumba költözés időpontja, az első tanítási napot megelőző napon, értesítés szerint történik.

3.2. A tanév során a hét első tanítási napját megelőző délután 1600 – 2100 óráig érkezhetnek vissza a tanulók.

3.3. Hazautazás minden héten, pénteken az utolsó tanítási óra után történik, legkésőbb 1500 óráig.

3.4. A tanuló minden hét végén a kollégium elhagyásakor jelzi, hogy a következő héten mely időpontban fog visszaérkezni. Ha ettől az időponttól eltér, köteles azt előzetesen telefonon jelezni.

3.5. Hét közben csak a szülő (gondviselő) előzetes írásbeli (ellenőrző könyvben történő) kérése alapján utazhatnak haza a tanulók.

3.6. A kollégiumban elhelyezett tanulók kizárólag a részükre meghatározott emeletet használhatják. A fiú és lány tanulók egymás emeletén nem tartózkodhatnak. A közös tartózkodás területei az intézményen belül:

– klub szoba,

– könyvtár,

– számítástechnika terem,

– melegítőkonyha és ebédlő,

– sport udvar és tornaterem.

3.7. A tanulók számára a kollégium egész területén és az udvaron tilos a dohányzás, dohánytermékek birtoklása, az alkoholfogyasztás, vagy alkohol birtoklása, az egészségre káros, kábító hatású szerek fogyasztása, vagy azok birtoklása, forgalmazása és a szerencsejáték minden formája. Ezen vétségek elkövetése a kollégiumi tagság azonnali felfüggesztését vonhatja maga után a fegyelmi eljárás lefolytatásáig.

3.8. A kollégium igazgatója bármikor elrendelheti alkoholszonda megfújását.

3.9. Közterületen, közlekedési eszközökön stb. elvárt az iskola tanulójához illő kulturált viselkedés.

3.10. A délelőtti tanítás ideje alatt a kollégiumban tartózkodni csak szülői vagy osztályfőnöki engedéllyel szabad. Az óraközi szünetekben a tanulók nem térhetnek vissza szobáikba. Reggel, mielőtt a tanulók elhagynák a kollégiumot, kötelesek a szobájuk kulcsát leadni az ügyeletes tanárnak.

3.11. A tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el a kollégiumot.

3.12. A kollégiumból való jogszerű végleges távozás (tanulmányok befejezése), vagy egyéb okok miatt bekövetkezett távozás (kollégiumi tagság felfüggesztése, fegyelmi vétség) esetén a tanuló tulajdonát képező tárgyakat a kiköltözés napjától számított két hónapig őrizzük meg.

3.13. A kollégiumi elhelyezés ingyenes. A tanulók étkezési térítési díjat fizetnek előzetes megrendelés alapján, minden hónap második hetéig. Amennyiben betegség, vagy más ok miatt hiányoznak, lehetőség van az étkezés lemondására, a megrendelés módosítására. Ha a kollégium irányába nem történik jelzés a hiányzás megkezdésekor az étkezés lemondására vonatkozóan, úgy a megrendelést nem módosítjuk.

A hét első tanítási napját megelőzően vacsorát nem biztosítunk.

3.14. A tanulók mobiltelefonjaikat akkor használhatják, ha az nem sérti a kollégium

napirendjét, és nem zavarja társaik nyugalmát. A tanulószoba ideje alatt és takarodó után

indokolt esetben lehet mobiltelefont használni.

Napirend

A kollégium napirendje:

6.00: ébresztő (ha egyénileg szükséges, akkor ettől korábban)

6.00 – 7.00 v. (7.20): tisztálkodás, takarítás, reggeli, felkészülés az iskolára

Délelőtti tanítás esetén:

7.30 – 14.20: tanítás, ebéd

13.00 – 15.00: kimenő (fényképpel ellátott kimenő kártyával), szabad foglalkozás

15.00 – 15.15: felkészülés a tanulószobára

15.15 – 18.00: tanulószoba (egy 15 perces szünettel)

18.00 – 19.00: vacsora

18.30 – 19.15: tanulószoba (akinek szükséges)

18.30 – 22.00: szabadfoglalkozás, tisztálkodás, takarodó

21.30-ig (max. 22.00-ig) esti kimenő az érettségi után szakmát tanulóknak és másodszakmásoknak (a többi kollégista jutalomként eseti döntéssel kaphatja meg 20.00-ig)

22.00 – 5.00 v. (6.00): éjszakai pihenés

Délutáni tanítás esetén:

7.30 – 12.30: tanulószoba, szabadfoglalkozás, ebéd

II. Fejezet

1. Szobák, közös helyiségek használata

1.1. A bentlakók kötelesek a szobákat, a közös helyiségeket, valamint az ezekben található berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni. Hét közben a kollégisták maguk takarítják

a szobáikat (napi rendszeresség, illetve hetente csütörtökön nagytakarítás) a minden szobában elhelyezett takarító eszközökkel. A takarítóeszközök épségéért minden esetben az adott szoba lakói felelnek. Amennyiben hiány vagy sérülés keletkezik, kötelesek pótolni a takarítóeszközöket.

1.2. A kollégisták az elektromos készülékeket, csatlakozókat csak a biztonságtechnikai előírások betartásával használhatják. Az általuk behozott elektromos készülékek állapotáért és az okozott balesetekért a kollégium nem vállal felelősséget.

1.3. Tilos a közös helyiségekből bármilyen berendezési tárgyat a szobákba vinni. (pl. teafőző, kávéfőző, vízforraló, stb. Ezek használata kizárólag a konyhákban megengedett.)

1.4. A kollégisták kötelesek az előforduló meghibásodásokat, rendellenességeket haladéktalanul közölni a nevelőtanárral, a portással, illetőleg ezek tényét bejegyeztetni az I. emeleti nevelői szobában található hibafüzetbe.

1.5. A gondatlanságból bekövetkező és a szándékosan okozott károkért a kollégisták anyagi felelősséggel tartoznak. Együttes károkozás esetén a kollégisták egyetemlegesen felelnek a bekövetkezett károkért. Amennyiben a károkozó személye nem állapítható meg, úgy a kárt a kollégiumi közösség egésze viseli.

1.6. A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában és etikai kifogás sem emelhető ellene (pl. közerkölcsöt sértő plakát, politikai tartalmú szimbólum, tiltott önkényuralmi jelkép, tiltott vallási közösség szimbóluma, stb.).

1.7. A szobák állapotának, rendjének figyelemmel kísérése érdekében a nevelőtanár minden nap megtekintheti a szobákat. A tapasztalatokról füzetet vezet. Ha a szoba állapota nem felel meg az egészségügyi előírásoknak, vagy a szobában olyan tárgyak találhatók, amelyek nem felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, a szoba lakóit fel kell szólítani a szoba eredeti állapotának helyreállítására. Ha ez nem történik meg, a szoba lakóit fegyelmező intézkedéssel vagy fegyelmi eljárás indításával lehet büntetni.

2. Közös használatú helyiségek

2.1. Közös használatú helyiségnek minősülnek: A könyvtár, a számítógépterem, a tanulószobák, az edzőterem, az étkező, a sportcsarnok és az iskola udvara.

a. A könyvtár használata

2.2. A könyvtár használatára minden kollégista jogosult, a kölcsönzési időben.

2.3. A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzött könyvek állagát megóvni és azokat legkésőbb a tanév végéig visszaszolgáltatni (kollégiumi tagságának megszűnése esetén, annak napján), amennyiben erre nincs lehetősége, értékét megtéríteni.

b. Az informatikai eszközök használata

2.4. A számítógépteremben elhelyezett eszközöket a kollégisták használhatják.

2.5. A számítástechnika teremben a tanulók füzetben kötelesek rögzíteni, hogy mely számítógépet milyen időintervallumban használják, ugyanis felelősséggel tartoznak az eszközök állapotáért.

2.6. Tilos a számítógépek hátsó oldalán levő vezetékekhez hozzányúlni, illetve bármit csatlakoztatni oda. Minden számítógép elején található USB csatlakozási lehetőség.

2.7. A felhasználók által a kollégium informatikai eszközein elhelyezett anyagok tartalmáért a kollégium – technikai lehetőségek híján – nem tud felelősséget vállalni.

2.8. A kollégiumban saját informatikai eszköz is használható, melyhez szabad internet hozzáférést a kollégium biztosít. A szintenként elhelyezett routerek az éjszakai pihenés ideje alatt nem működnek.

c. Az edzőterem használata

2.9. Az edzőterem a kollégisták sport-és mozgásigényének kielégítésére szolgál.

2.10. Az edzőtermet az eszközök balesetveszélyességére tekintettel, és mert rosszullét előfordulhat - egyedül nem szabad használni.

3. A vendégekről

3.1. A kollégisták felelősséggel tartoznak a hozzájuk érkező vendégek magatartásáért. A vendégek kötelesek betartani a házirendet.

3.2. A kollégisták vendégei a lakószintekre nem mehetnek fel.

3.3. A rendbontást okozó, vagy a látogatás szabályait és a házirendet be nem tartó látogatót a kollégium igazgatója határozott, vagy határozatlan időre kitilthatja a kollégium épületéből.

4. A portán és a nevelői szobában található tárgyak felvételére vonatkozó szabályok

4.1. A portán vagy nevelői szobában elhelyezett szobakulcsok felvételére kizárólag az érintett szobában lakók jogosultak.

4.2. A közös használatú helyiségek kulcsa a nevelőiben vehető fel.

4.3. A vasaló, a hajszárító, a magnó kölcsönzését a kollégisták a nevelői szobában elhelyezett füzetben vezetik. Használat után kötelesek az eszközöket visszahozni, az esetleges meghibásodást jelezni.

5. A kollégium élete

5.1. A település nyújtotta kulturális lehetőségekkel is lehet élni – részint a nevelőtanár engedélyével (mozi, színház stb.), részint a kimenő ideje alatt, külön engedélykérés nélkül (pl. városi könyvtár).

5.2. Tanulószobára nem kötelező bemenni a 12. évfolyamos szakközépiskolai tanulóknak, gyakorlati héten a 11. és 12. évfolyamos szakiskolai tanulóknak, az érettségi utáni képzésben részt vevőknek, a másodszakmásoknak és a jó tanulmányi eredménnyel rendelkezőknek. A tanulmányi eredmény romlásával a kedvezmények megvonhatóak.

5.3. A tanulmányi előmenetel negyedévente kerül felülvizsgálatra.

5.4. Minden tanuló (kivéve a tanulószoba mentességet élvezők) köteles a délutáni

(délelőtti) szilencium idejét tanulással tölteni. Tanulószoba ideje alatt csak olyan tevékenység végezhető, mely nem zavarja a kollégium rendjét. Erre a tanulmányi eredménytől függően a közös tanulószobán, vagy a saját szobában van lehetőség.

5.5. A takarodó után (22:00) tanulni csak az ügyeletes nevelő engedélyével lehet.

5.6. Esti kimenőre 21:30-ig (max. 22:00-ig) az érettségi utáni képzésben részt vevők és a másodszakmások jogosultak. Az alsóbb évfolyamokon tanulók jutalomként eseti döntés értelmében 20:00-ig hagyhatják el a kollégiumot.

5.7. A kimenő ideje alatt tilos elhagyni a város közigazgatási területét.

5.8. Egyéni vagy csoportos külön tanulásra a tanulószoba ideje alatt a felügyelő tanártól lehet engedélyt kérni. A folyosón, egyéb helyiségekben azonban egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, hogy egymást a tanulásban ne zavarják. A szilenciumok alatt bárhová kikéredzkedni csak kivételes esetekben lehet. A tanulás közben nem szabad a többieket zavarni.

5.9. A felügyelő tanár a tanulószobán élhet a számonkérés lehetőségével, a tanulók kötelesek az írásbeli feladatot bemutatni, a szóbeli anyagot felmondani.

5.10. Sportolásra, játékra, szakkörökre a délutáni kimenő ideje alatt is van lehetőség. Szülői jóváhagyás és a nevelőtanárral történt megbeszélés szükséges ahhoz, hogy az esti szabadidőt lehessen ilyen célra felhasználni.

a. Betegellátás

5.11. A tanulók betegség esetén kötelesek az ügyeletes tanárnál jelentkezni és a további teendőket megbeszélni. Ellátást csak az illetékes háziorvos nyújthat, így köteles minden tanuló betegség esetén hazautazni.

5.12. Hirtelen rosszullét vagy baleset esetén a legközelebbi, vagy az ügyeletes tanár segítségét kell kérni.

5.13. Akit szakorvosi vizsgálatra rendelnek, köteles közölni azt az ügyeletes tanárral, tanítás alatt az osztályfőnökkel is.

b. Megérkezés, hazautazás és kimenő

5.10. Kötelező hazautazáskor elköszönni a nevelőtanártól, a kollégiumba való megérkezéskor pedig bejelentkezni nála. A tanuló aláírásával köteles bejegyezni az eltávozás és visszaérkezés tényét és idejét az erre használatos füzetben.

5.11. Kimenő idejében a kollégista adja le a fényképpel ellátott kimenőkártyáját a portán. A kollégium épülete csak tanári hozzájárulással hagyható el.

6. Tanulói jogok

6.1. A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzatba.

6.2. Minden tanulónak joga van bármilyen ügyben – a megfelelő formák betartásával – véleményét kifejteni, javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a kollégiumban működő diákönkormányzattól és a kollégium pedagógusaitól.

6.3. A kollégium valamennyi tanulójának joga van a számukra biztosított berendezések és felszerelési tárgyak (televízió, videó, DVD, magnó, hajszárító, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, hi-fi torony, könyvtár, számítástechnika terem, edzőterem, melegítőkonyha) rendeltetésszerű használatára.

6.4. Minden tanuló értékei megőrzése céljából igénybe veheti a kollégium páncélszekrényét.

6.5. Minden kollégistának joga van (tanulóidőn kívül is) szaktanári korrepetálásra.

6.6. A kollégiumban lakó diákok jogosultak a kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken részt venni, amennyiben más kötelezettségeiket nem sérti, illetve az azokon való részvételtől a nevelőtestület vagy a diákönkormányzat döntése értelmében nincsenek eltiltva.

6.7. A tanulók joga, hogy érdeklődési körüknek megfelelően részt vegyenek a kollégiumban és azon kívül működő szakkörök, sportkörök, öntevékeny – és önképző körök munkájában, amennyiben a szülő írásban nyilatkozik erről. E tevékenységük egyéb kötelezettségeiket nem sértheti. A zavartalan tanulmányi munka biztosítása érdekében a tanulók személyenként legfeljebb két szabadidős tevékenységi formába kapcsolódhatnak be. A külső elfoglaltságukat a nevelőtanárukkal történő megbeszélés alapján tervezzék meg.

7. Tanulói kötelezettségek

7.1. Minden tanuló köteles a rá vonatkozó szilencium idejét tanulással tölteni.

7.2. A tanuló fegyelmezetlenségéből eredő vagy szándékos rongálással keletkezett kárt a tanuló köteles megtéríteni.

7.3. A balesetvédelmi előírásokat minden tanuló köteles betartani és az esetleges baleseteket az ügyeletes nevelőtanárnak jelenteni.

7.4. A kollégiumban tiszteletben kell tartani a tanulóknak a tanárok, az alkalmazottak, a tanulótársak jogait, az intézményi előírásokat, szabályokat.

7.5. A tanulók betegség esetén kötelesek az ügyeletes tanárnál jelentkezni és a további teendőket megbeszélni.

7.6. Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a kollégium felszerelési és berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használata, a rongálás megakadályozása.

7.7. A kollégiumi étkezési térítési díjat minden tanuló köteles havonta befizetni.

7.8. A kollégium minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani, az általa használt helyiségeket rendben tartani.

7.9. A tanulók kötelesek a kollégiumban előírt és kialakított rendnek megfelelően a foglalkozásokon megjelenni és azokon aktívan részt venni, a napirendet, a hazautazás, eltávozás előírásait betartani.

7.10. A megválasztott tanulók kötelesek az ügyeletet ellátni a kifüggesztett ügyeleti teendők alapján.

8. Jutalmazás, büntetés

8.1. Jutalmazások:

 igazgatói dicséret szóban vagy írásban

 kollégiumvezetői dicséret szóban vagy írásban

 nevelőtanári dicséret szóban vagy írásban

 oklevél

 tárgyjutalom

 rendkívüli kimenő

8.2. Büntetések:

 kollégiumvezetői megrovás szóban vagy írásban

 kedvezmények csökkentése vagy megvonása

 nevelőtanári figyelmeztetés vagy megrovás szóban vagy írásban

 kizárás a kollégiumból fegyelmi eljárás útján

9. Záró rendelkezés

9.1. A kollégium házirendje a kollégiumi nevelőtestület javaslata, a kollégiumi diákönkormányzat egyetértése, a nevelőtestület döntése alapján jött létre. A két testület képviselőinek aláírása után hatályba lép, rendelkezéseit alkalmazni kell.

9.2. A Házirend a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében

kifüggesztésre kerül.

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

A Házirendet a kollégiumi nevelőtestület 2013. december 05-én elfogadta.

A Házirend életbelépésének időpontja: 2013. december 08.

…………………….

Kovács Ildikó, kollégiumi igazgató

Vári Szabó SZKI admin@variszabo.hu